Algemene voorwaarden website

Gebruikersvoorwaarden en en disclaimer Psychotherapiepraktijk Scharwächter

TOEPASSELIJKHEID
Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle bezoeken aan de website van Psychotherapiepraktijk Scharwächter en op alle aanbevelingen en/of functies die middels deze website worden gedaan of verricht. Door de website te gebruiken stem je in met deze disclaimer en gebruiksvoorwaarden.

INFORMATIE / AANSPRAKELIJKHEID
De informatie op deze website kan door Psychotherapiepraktijk Scharwächter zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving wijzigen. Deze informatie is uitsluitend bedoeld om je te informeren over de praktijk. De informatie op deze site kan niet worden aangemerkt als advies.
Hoewel Psychotherapiepraktijk Scharwächter deze website met grote zorgvuldigheid heeft samengesteld en steeds onderhouden, kan hij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de informatie. Psychotherapiepraktijk Scharwächter garandeert ook niet dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Psychotherapiepraktijk Scharwächter aanvaart geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid en actualiteit van de informatie op deze website en het (ongestoord) gebruik van deze website, daaronder begrepen schade die het gevolg is van virussen.

EXTERNE LINKS
Psychotherapiepraktijk Scharwächter deelt links naar externe websites bijvoorbeeld . De praktijk wijst de bezoeker erop, dat hij geen controle heeft over de websites en de veiligheid daarvan en niet aansprakelijk is voor schade als gevolg van het gebruik of de inhoud van deze externe websites, waarnaar de website van Psychotherapiepraktijk Scharwächter links bevat.

IE-RECHTEN
Alle rechten op deze website behoren toe aan Psychotherapiepraktijk Scharwächter of aan derden welke bij toestemming dit (beeld)materiaal aan de praktijk beschikbaar hebben gesteld, daaronder begrepen auteursrechten en andere rechten van intellectuele eigendom. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan door voorafgaande toestemming door Psychotherapiepraktijk Scharwächter.

TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER
Op deze disclaimer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die eventueel in verband met deze disclaimer mochten ontstaan zullen worden beslecht door de Rechtbank te Arnhem.

Datum: 09 november 2018