Klachtenbehandeling

Klachtenbehandeling Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) 

Wat valt niet onder de Wkkgz?

Klachten die betrekking hebben op: andere settings (zoals WMO), op behandeling onder de Jeugdwet (cliënten tot 18 jaar, die de behandeling vergoed krijgen via de gemeente) of op het leveren van rapportages aan derden.

Mocht u een probleem hebben met het handelen van uw behandelaar bij Psychotherapiepraktijk Scharwächter dan wordt verwacht dat u dit eerst zelf met uw therapeut probeert op te lossen. Mocht dit niet tot een bevredigend resultaat leiden dan kunt u voor bemiddeling bij de klachtenprocedure, terecht een externe onafhankelijke klachtenfunctionaris van Klachtenportaal Zorg. U kunt dit doen via https://klachtenportaalzorg.nl/klacht-indienen-klachtenportaal-zorg/, per mail via info@klachtenportaalzorg.nl of per post:

Klachtenportaal Zorg
Westeinde 14a
1601 BJ Enkhuizen

Klachtenportaal Zorg is telefonisch bereikbaar op werkdagen van 9:00 tot 12:00 via 0228-322205.

De Geschillencommissie 
Indien de cliënt niet tevreden is met de oplossing van de interne of externe klachtenprocedure, dan kan de cliënt een geschil voorleggen aan de Geschillencommissie. Psychotherapiepraktijk Scharwachter is via Klachtenportaal Zorg aangesloten bij de Stichting Geschilleninstantie KPZ. Een geschil kan zowel digitaal via de website, als schriftelijk kenbaar worden gemaakt. Het adres is:

Geschillencommissie KPZ
Postbus 222
1600 AE Enkhuizen

Mocht u bij 1nP of GGZ Scharwächter in behandeling zijn, deze instellingen hebben een eigen klachtenbehandeling.

Freelance behandelaren
Indien de zorgprofessional op freelancebasis bij Psychotherapiepraktijk Scharwächter werkzaam is dan kan de cliënt zich richten tot de klachtenfunctionaris en/of de geschillencommissie waarbij de freelancer is aangesloten.

Klachtenbehandeling Jeugdwet

Wat valt niet onder de klachtenregeling Jeugdwet?

Klachten die betrekking hebben op: andere settings, op behandeling onder de zorgverzekeringswet of op het leveren van rapportages aan derden. Ook klachten van jongeren onder de 18 die hun behandeling zelf (of hun ouders) betalen vallen onder de Wkkgz.

Aangezien Psychotherapiepraktijk Scharwächter alleen particuliere Jeugd GGZ biedt waarbij de de behandeling door de cliënt of diens ouders/wettelijke vertegenwoordiger zelf wordt betaald valt de klachtenbehandeling onder de Wkkgz, zie hierboven.