Privacystatement

Psychotherapiepraktijk Scharwächter, gevestigd te Bemmel en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 53200608, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacystatement legt uit hoe Psychotherapiepraktijk Scharwächter met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

1. Toepassing
Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie Psychotherapiepraktijk Scharwächter persoonsgegevens verwerkt:
a. (potentiële) cliënten;
b. bezoekers aan de vestiging van Psychotherapiepraktijk Scharwächter;
c. bezoekers van deze website;
d. sollicitanten;
e. alle overige personen die met Psychotherapiepraktijk Scharwächter contact opnemen of van wie Psychotherapiepraktijk Scharwächter persoonsgegevens verwerkt.

2. Verwerking van persoonsgegevens
PPS verwerkt persoonsgegevens die:
a. een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of behandeling), telefonisch, of digitaal (via e-mail of webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;
b. met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers;
c. tijdens een bezoek van een betrokkene aan de website van Psychotherapiepraktijk Scharwächter zijn gegenereerd, het gaat om aantal bezoekers en de duur van het bezoek. IP-adressen worden geanonimiseerd.
d. nodig zijn voor het mogelijk maken van E-health toepassingen. Het gebruik van E-health is gekoppeld aan de voor de praktijk geldende cliëntregistratiesystemen.

3. Doeleinden verwerking
verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a. het uitvoeren van een behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;
b. het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een betrokkene
zelf om heeft gevraagd;
c. het verbeteren van de praktijkwebsite, https://www.psychotherapiepraktijkscharwachter.nl;
d. het bijhouden van gebruikersstatistieken. Gebruikersstatistieken van de website voorzien in informatie over
de aantallen bezoekers en de duur van het bezoek. Het gaat om generieke rapportages, die niet herleidbaar
zijn tot individuele bezoekers;

4. Rechtsgrond
Psychotherapiepraktijk Scharwächter verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:
a. toestemming van de betrokkene. De betrokkene kan deze toestemming altijd weer intrekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
b. uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij e.d.;
c. een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een (medisch) dossier bij te houden, het BSN te registreren;
d. een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor terugbelverzoeken.

5. Verwerkers
Psychotherapiepraktijk Scharwächter kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van Psychotherapiepraktijk Scharwächter persoonsgegevens verwerken. Psychotherapiepraktijk Scharwächter sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) daaraan stelt.

6. Persoonsgegevens delen met derden
Psychotherapiepraktijk Scharwächter deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. Psychotherapiepraktijk Scharwächter deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden, tenzij bijeenkomsten samen met een andere organisatie worden georganiseerd. In dat geval worden uitsluitend noodzakelijke contactgegevens gedeeld.

7. Doorgifte buiten de EER
Psychotherapiepraktijk Scharwächter geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt Psychotherapiepraktijk Scharwächter ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

8. Bewaren van gegevens
Psychotherapiepraktijk Scharwächter bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Psychotherapiepraktijk Scharwächter hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:
a. medische gegevens: ten minste 20 jaar na het einde van de behandelovereenkomst;
b. (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;
c. gegevens van  freelancers, anders dan (financieel-)administratieve gegevens: 5 jaar na uitdiensttreding respectievelijk na het einde van de overeenkomst van opdracht;
d. gegevens van sollicitanten: Uiterlijk 4 weken na einde van de sollicitatie procedure. De sollicitant kan toestemming geven om gegevens langer te bewaren wanneer de situatie daar om vraagt. Bijvoorbeeld omdat er mogelijk op een later tijdstip een passende functie vrijkomt. Wanneer daarvan sprake is zullen de gegevens maximaal 6 maanden bewaard worden.
e. bezoekers van de website: 5 jaar na het laatste bezoek aan de website, tenzij eerder bezwaar wordt gemaakt in welk geval tot vernietiging zal worden overgegaan.

9. Beveiligde communicatie
Het aanmeldformulier is beveiligd met reCaptcha. Voor mail/chat met de cliënt gebruikt de behandelaar het beveiligde cliëntportal en/of via Securemail vanuit het EPD, hieraan is ook E-health gekoppeld. Voor communicatie met externe zorggerelateerde relaties gebruikt Psychotherapiepraktijk Scharwächter Zorgmail of Zorgdomein. In het informatiebeveiligingsbeleid staat verder omschreven wat nog meer aandachtspunten zijn voor veilig e-mailen. Voor email verkeer is om een dergelijke (criminele) inbreuk te voorkomen door middel van een URL-Sandboxing app in de G-suite omgeving een extra veiligheid ingebouwd. 

10. Wijzigingen privacystatement
Psychotherapiepraktijk Scharwächter kan dit privacystatement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacystatement wordt op de website van de praktijk gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

11. Rechten, vragen en klachten
U hebt het recht Psychotherapiepraktijk Scharwächter te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met Psychotherapiepraktijk Scharwächter door een e-mailbericht te sturen info@psychotherapiepraktijkscharwachter.nl.

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop Psychotherapiepraktijk Scharwächter persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met Psychotherapiepraktijk Scharwächter door een e-mailbericht te sturen naar info@psychotherapiepraktijkscharwachter.nl. Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Datum: 28 december 2022, versie 3.0