Procedure

Procedure vergoede zorg volwassenen

Aanmelden
Tijdens de aanmelding wordt bekeken of een aanmelder met de hulpvraag bij GGZ Scharwächter bij de juiste zorgaanbieder terecht is gekomen. De aanmelding vindt altijd plaats aan de hand van een verwijzing die voldoet aan de eisen van de verwijsbrief volgens de landelijke standaarden. In de verwijsbrief, veelal opgesteld door de huisarts, staat de reden van verwijzing. Als er een verwijzing komt dan is het eerste uitgangspunt dat de verwijzer een gegronde indicatie heeft om cliënt naar de GGZ te verwijzen en dat vanuit diens expertise een inschatting is gemaakt dat cliënt bij de GGZ aan het juiste adres is. Vervolgens vraagt de frontoffice de cliënt om extra gegevens aan te leveren zoals het aanmeldformulier, een machtiging voor het opvragen van informatie over eerdere behandelingen, de behandelovereenkomst en een biografische vragenlijst. Het aangaan van een behandelovereenkomst houdt tevens in dat de cliënt akkoord gaat met de algemene leveringsvoorwaarden. Een gezondheidszorgpsycholoog voert een eerste screening uit op de gegevens die de cliënt heeft aangeleverd.

Behandeltraject
Elke volledig doorlopen behandeling bestaat uit een intakefase, behandelfase en afsluitfase.

Intakefase
De intakefase bestaat maximaal uit vier sessies en er vindt een adviesgesprek plaats.

  1. Probleeminventarisatie en diagnosticeren
    De eerste sessies staan in het teken van het vernemen van het probleem, de omstandigheden en achtergrondgegevens. In goed onderling overleg wordt er ook een naaste voor intake uitgenodigd. De eerste diagnostiek biedt een verklaringsmodel voor de klachten en problemen en aangrijpingspunt(en) voor de behandeling.
  2. Probleemanalyse en indiceren
    Aan het eind van de intakefase wordt samen met de cliënt geprobeerd het probleem helder te formuleren. Het indiceren bestaat uit het formuleren van behandeldoelen en het kiezen van behandelmethoden in het licht van de diagnose en het verwachte behandelresultaat. In het indicatieteam zal de indicatie voor de behandeling worden besproken en afgewogen. Als in het indicatieteam de indicatie voor behandeling wordt gesteld dan wordt er een behandelplan gemaakt, met de cliënt besproken en behandeling ingezet. Constateert het indicatieteam dat de cliënt niet bij GGZ Scharwächter kan worden geholpen dan ontvangt de cliënt een conclusie en advies. De verwijzer zal met toestemming van de cliënt hierover schriftelijk en soms mondeling worden geïnformeerd.

Psychodiagnostisch onderzoek
Ten behoeve van de behandeling kan er, indien geïndiceerd, psychodiagnostisch onderzoek plaatsvinden.

Behandelfase
Behandelplan
Het behandelplan is het startpunt van de behandeling, hiervoor geeft de cliënt een akkoord. Dit akkoord is in het dossier terug te zien. Het behandelplan wordt in samenspraak met de cliënt opgesteld waarin een voorstel voor een vorm van psychotherapie wordt gedaan. Samen met de cliënt wordt het probleem, de hulpvraag, conclusie, doelstelling en methode van de behandeling besproken. Indien van toepassing en bij voorkeur zal het combineren van e-health en face-to-face contacten (blended care) in het behandelplan worden opgenomen. Indien van toepassing kan in goed onderling overleg ook een naaste bij de behandeling en evaluaties worden betrokken: een ouder, partner, broer, zus, vriend(in). Er wordt ook samen met de cliënt gekeken of een cliëntorganisatie, lotgenotengroep of zelfhulpgroep kan bijdragen aan het verminderen van het probleem.

Behandelen
Het behandelen bestaat uit het via een methodiek aanpakken van de problematiek zodat het proces van herstel in gang wordt gezet en behouden.

Behandelduur
De duur van de behandeling is afhankelijk van het soort probleem, veranderingstempo, intensiteit en de zorgvraagtypering. Kortdurend generalistisch behandelen is klachtgericht en kortdurend, met in totaal een maximum van 540 minuten aan ‘consulttijd’ – dat is de tijd die de cliënt direct met de behandelaar in contact is (digitaal of op locatie). De specialistische GGZ is naast klachtgericht ook persoonsgericht en langer durend. Criteria voor langer durende behandeling zijn een hoog risico, hoge complexiteit, ernstige DSM-5 stoornis, persisterende klachten: recidiverend of chronisch. De duur van de behandeling loopt van de datum van het eerste intakegesprek tot en met de datum van de laatste sessie.

Behandelsessieduur
Een behandelsessie duurt standaard 45 tot 60 minuten. Wel kan de duur van een sessie afhankelijk zijn van het soort therapie variërend tussen 45 – 120 minuten.

Behandelfrequentie
Psychotherapie vindt in principe wekelijks plaats. Op indicatie en in onderling overleg bij start of in de loop van de behandeling kan dit wekelijks, tweewekelijks, driewekelijks of vierwekelijks zijn. De frequentie van de sessies zijn afhankelijk van de doelstelling en fase van de psychotherapie.

Evaluaties
Elke drie maanden vindt er een evaluatie met cliënt plaats en elke zes maanden met de behandelstaf. Op initiatief van de behandelaar of de cliënt kunnen er ook tussentijds evaluaties plaatsvinden. Tijdens het evalueren gaat de cliënt samen met de behandelaar reflecteren op het tot dan toe behaalde behandelresultaat, het effect van de behandelmethode en de psychotherapeutische werkrelatie. Als de resultaten niet naar verwachting zijn, zoeken behandelaar en cliënt samen naar een verklaring om zo de vervolgstappen te kunnen bepalen. Middels ROM-vragenlijsten (OQ45) worden aan het begin, driemaandelijks tussentijds en aan het eind van de behandeling het behandeleffect en cliëntervaringen gemeten, wat in de evaluaties wordt betrokken.

Terugvalpreventie
De behandelaar maakt aan het einde van de behandelfase samen met de cliënt een gedragsbehoudplan waarin wordt vastgelegd op welke wijze de cliënt zelf het aangeleerde gedrag kan behouden en het terugkeren van de klachten kan voorkomen, vroegtijdig herkent en zelf probeert op te lossen. Als de cliënt zijn naaste hierin wil betrekken dan kan dit een onderdeel van het gedragsbehoudplan zijn.

Afsluitfase
Het is de bedoeling dat de behandeling altijd in gezamenlijk overleg wordt afgesloten. De cliënt ontvangt aan het einde van het behandeltraject een tevredenheidsvragenlijst: CQi-GGZ-VZ-AKWA. Na afsluiting wordt de verwijzer met schriftelijke toestemming van de cliënt over het behandelverloop, behandelresultaat, advies en/of afspraken geïnformeerd. Aan het eind van de psychotherapie vindt er met de cliënt en in het behandelteam altijd een eindevaluatie plaats.