Volwassenen

Psychische aandoeningen

Cliënten van 18 jaar en ouder kunnen zich voor de volgende psychische aandoeningen aanmelden:

Aandachtsdeficiëntie-/hyperactiveitsstoornis (ADHD/ADD)
Een persistent patroon van onoplettendheid en/of hyperactiviteit-impusiviteit dat interfereert met het functioneren of de ontwikkeling.

Angststoornissen
Paniekaanvallen, straatvrees, winkelvrees, claustrofobie (fobie voor afgesloten ruimten), hoogtevrees, ziektefobie, sociale angst, podiumangst, examenangst, faalangst, overbezorgdheid, piekeren dat er iets erg gaat gebeuren, specifieke angsten zoals voor spinnen, honden, vogels, vliegen, onweer, bloed, injectie.

Impulsbeheersing
Terugkerende agressieve uitbarstingen, kleptomanie.

Dwang en aanverwanten
Dwanggedachten, dwanghandelingen, trichotillomanie (haaruittrekken), excoriatie (huidpulken).

Autismespectrumstoornissen
Problemen met de prikkelgevoeligheid, informatieverwerking, sociale communicatie en interactie en het hebben van herhalende gedragspatronen, rigide denkpatronen en beperkte, gefixeerde interesses.

Bipolaire stemmingsstoornis (als onderhoudsbehandeling)
Een bipolaire stemmingsstoornis is een (meestal) terugkerende stemmingsstoornis. Manie, hypomanie en depressie wisselen elkaar af in afgebakende perioden (episoden). Tussendoor heeft iemand doorgaans perioden van een normale stemming. De aandoening kan zich individueel zeer verschillend uiten. Sommige mensen zijn vele jaren klachtenvrij, bij anderen volgen episoden van (hypo-) manie en depressie elkaar sneller op.

 • Bipolaire I stoornis: als iemand ten minste één manische episode heeft doorgemaakt en eventueel één of meerdere depressieve episoden. Een enkele manie volstaat om de stoornis te classificeren als bipolaire stoornis I.
 • Bipolaire II stoornis: als iemand een hypomanische episode heeft doorgemaakt én één of meer depressieve episoden.

Psychotherapiepraktijk Scharwächter behandelt volwassen met een bipolaire stoornis die in een meer stabiele fase zitten.

Depressieve stoornissen
Een depressieve stemming, vermindering van interesse of plezier in de dagelijkse activiteiten, moeilijkheden om zich ergens toe te zetten, slechte eetlust of teveel eten, in- of doorslaapprobleem, weinig energie, moeheid, lage eigenwaarde, concentratie- en geheugenproblemen, gevoelens van hopeloosheid.

Dissociatieve stoornis
Dissociatie of ontkoppeling is een psychisch toestand waarin bepaalde gedachten, emoties, waarnemingen of herinneringen buiten het bewustzijn worden geplaatst, tijdelijk niet toegankelijk zijn of minder samenhang vertonen zoals handelingen op de automatisch piloot verrichten of een deel van de route bij het autorijden niet meer herinneren. Vormen zijn: depersonalisatie (het ervaren van vervreemding, het voelen alsof de herinneringen, gedachten, gevoelens, gewaarwordingen, het lichaam of de handelingen niet van zichzelf zijn), derealisatie (het ervaren van onwerkelijkheid met betrekking tot de omgeving), amnesie (het onvermogen om zich belangrijke autobiografische informatie te herinneren) en identiteitsstoornis (fragmentatie van de identiteit door twee of meer afzonderlijke persoonlijkheidstoestanden).

Eetproblematiek
Anorexia (magerzucht), boulimie (recidiverende eetbuien), eetbuien, vraatzucht, emotioneel eten, obesitas (overgewicht).

Genderdysforie
Het niet overeenstemmen tussen het ervaren gender en het toegewezen gender met een sterk verlangen om van het andere gender te zijn.

Hyperseksuele stoornissen
Hyperseksualiteit is een terugkerende, intense en overmatige preoccupatie met seksuele fantasieën en gedragingen die individuen maar moeilijk kunnen beheersen.

Parafiele stoornissen
Een parafilie is een ongewone, atypische seksuele interesse of voorkeur voor bepaalde activiteiten of bepaalde erotische doelen of objecten, voorbeelden: voyeurisme, exhibitionisme, frotteurisme, pedofilie, seksueel masochisme, fetisjisme en transvestie.

Parafilie en hyperseksualiteit op zich zijn geen stoornissen. Van een stoornis is pas sprake als de betrokkene daaronder lijdt, of zichzelf of anderen daarmee schaadt of dreigt te schaden.

Persoonlijkheidsstoornissen
Criteria voor aandoeningen in de persoonlijkheid zijn een duurzaam en inflexibel patroon van innerlijke ervaringen, gedachten, gevoelens, impulsen (interpersoonlijke) gedragingen dat duidelijk afwijkt van wat binnen de cultuur van de betrokkene wordt verwacht. Voorbeelden zijn: nergens behoefte of plezier aan hebben, sociaal isolement, vreemd gedrag vertonen, geen respect voor anderen hebben, angst voor emotionele intimiteit, complimenten, kritiek of krenking, perfectionisme, dwangmatigheid, afhankelijkheid, verlatingsangst, affectieve instabiliteit, snel beïnvloedbaar zijn, overgevoeligheid, te emotioneel reageren, afstandelijkheid, sociale geremdheid, besluiteloosheid, te veel of te weinig controle willen hebben, wantrouwend zijn, innerlijk gevoel van leegte, eenzaamheid, identiteitsproblemen, verstoorde eigenwaarde, impulsiviteit, driftbuien, geen aansluiting bij anderen kunnen vinden.

Hypochondrie of ziekteangst
Angstige preoccupatie met het hebben of krijgen van een ernstige ziekte zonder dat er lichamelijke klachten (ernstig) aanwezig zijn.

Somatisch-symptoomstoornisen
Lichamelijke klachten waar iemand onder lijdt of die het dagelijks leven in belangrijke mate verstoren en waarover ernstige, excessieve bezorgdheid is.

Conversie
Een of meer symptomen van veranderingen in de willekeurige motorische of sensorische functies waarbij uit medisch onderzoek blijkt dat er geen neurologische of andere somatische aandoening wordt gevonden.

Psychotrauma en stressorgerelateerde stoornissen
U, een naast familielid of goede vriend(in) heeft ondervonden of u bent getuige geweest van één of meer gebeurtenissen die een feitelijke of dreigende dood of een ernstige verwonding of seksueel geweld met zich meebracht of die een bedreiging vormde voor de fysieke integriteit van u of anderen, zoals bij een inbraak, overval, ongeval, fysieke mishandeling, psychische geweld, seksueel misbruik. Hierdoor zijn ontstaan:
1. herhalende en zich opdringende onaangename herinneringen, dromen, gedragingen,
2. een aanhoudende vermijding van situaties die bij het trauma hoorden of afstomping in de algemene reactiviteit,
3. verhoogde prikkelbaarheid: in– of doorslaapproblemen, geïrriteerdheid, woede-uitbarstingen, concentratieproblemen, overmatige waakzaamheid, schrikreacties.

Verslavingsproblematiek (licht)
Cannabis-, alcohol-, game-, seksverslaving.

Voor meer informatie over hierboven genoemde psychische aandoeningen kunt u ook terecht op www.thuisarts.nl of www.nedkad.nl.

Meer informatie over de zorgpaden met betrekking tot de bovenstaande aandoeningen vind u hier.

Voor meer informatie over hierboven genoemde psychische aandoeningen kunt u ook terecht op www.thuisarts.nl of www.nedkad.nl.

Psychotherapievormen

Voor de behandeling kunnen de volgende psychotherapievormen worden ingezet:

Therapievormen vergoed door zorgverzekeraar

   • Cognitieve gedragstherapie
   • Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR)
   • Interpersoonlijke therapie
   • Mentalization based treatment
   • Mindfulness Based Cognitieve Gedragstherapie (MBCT)
   • Oplossingsgerichte psychotherapie
   • Psychodynamische psychotherapie
   • Sociale vaardigheidstraining
   • Schematherapie
   • Systeemtherapie c.q. partnerrelatie- en gezinstherapie

Therapievormen niet vergoed door zorgverzekeraars

   • Acceptance and commitment therapy
   • Cliëntgerichte psychotherapie
   • Emotion Focused Therapy
   • Emotionally Focused Therapy
   • Existentiële psychotherapie
   • Focusing
   • Positieve psychotherapie
   • Seksuologische therapie

Voor een omschrijving van de therapievormen klik hier

 

Uitsluitingscriteria

Een groot deel van de cliënten met psychische en/of lichte psychiatrische problematiek is na verwijzing door huisarts, bedrijfsarts, jeugdarts of medische specialist welkom Psychotherapiepraktijk Scharwächter. Psychotherapiepraktijk Scharwächter vindt het van groot belang om de juiste behandeling te kunnen bieden. Dit betekent ook dat Psychotherapiepraktijk Scharwächter bij specifieke ondersteuningsvragen of bij het vertonen van bepaald gedrag, kritisch moet zijn. Het kan zijn dat Psychotherapiepraktijk Scharwächter dan niet altijd de juiste behandeling kan bieden. Om deze reden hanteert de instelling uitsluitingscriteria.

Uitgesloten zijn cliënten:

   • Die een opname nodig hebben. Psychotherapiepraktijk Scharwächter heeft geen (klinische) opname mogelijkheid en behandelt alleen ambulant. Doel van de behandeling kan wel zijn om opname voorkomend te werken. Indien de cliënt wel een opname nodig heeft, kan deze zich via de huisarts aanmelden bij een GGZ-instelling in de regio met een opnameafdeling. Het gaat dan over cliënten met een behoefte aan (zeer) intensieve persoonlijke behandeling, welke verder reikt dan de aanwezige reguliere behandeling.
   • Die vanuit een gedwongen kader, via reclassering of rechter, een behandeling moeten ondergaan. Psychotherapiepraktijk Scharwächter behandelt alleen cliënten die vrijwillig de keuze voor behandeling maken.
   • Psychotherapiepraktijk Scharwächter is geen Wet Zorg en Dwang geregistreerde accommodatie en heeft geen toelating om cliënten gedwongen behandeling te bieden. Psychotherapiepraktijk Scharwächter biedt met deze reden geen behandeling aan cliënten waarbij sprake zou kunnen zijn van het eventueel toepassen van onvrijwillige zorg. Psychotherapiepraktijk Scharwächter ziet vooraf dus geen noodzaak of reden maar mocht er op wat voor manier dan ook toch sprake zijn van toepassing van onvrijwillige zorg dan zal Psychotherapiepraktijk Scharwächter, conform de Wet Zorg en Dwang, altijd handelen met toestemming van de cliënt (bij wilsonbekwaamheid van de vertegenwoordiger) en nooit bij verzet. Cliënten kunnen zich, voor behandeling binnen een gedwongen kader, aanmelden bij de (forensische) GGZ. Hiervoor verwijst Psychotherapiepraktijk Scharwächter cliënten terug naar hun verwijzer.
   • Zorg aan cliënten met een chronische psychiatrische problematiek die vallen onder het echelon GBGGZ Chronisch. Cliënten met chronische, stabiele problematiek zijn mensen met ernstige psychische en psychiatrische aandoeningen zoals psychotische problematiek, depressie of angst die veel invloed heeft op het dagelijks functioneren, of met ernstige psychische en psychiatrische aandoeningen in het verleden.
   • Waarbij je kunt spreken van ernstige agressieproblematiek die de werkrelatie en de behandeling verstoren.
   • GGZ Scharwächter doet geen beoordeling bij een verzoek om levensbeëindiging.
   • Met de volgende voorliggende specifieke aandoeningen en problematieken:
    • ernstige psychiatrische pathologie: bipolaire stoornissen, psychoses, ernstige dwang, ernstige eetstoornissen bijvoorbeeld met een te laag BMI.
    • expertise onderzoeken en behandelingen in het kader van juridische procedures
    • multiprobleemgezinnen
    • neurologische aandoeningen
    • ernstige verslavingsproblematiek
    • verstandelijke beperking