Vergoeding

Vergoede zorg vanuit de basisverzekering

De psychotherapie wordt vanuit de basisverzekering vergoed. Psychotherapiepraktijk Scharwächter heeft in 2022, met uitzondering van Zilveren Kruis Achmea, contracten met alle zorgverzekeraars.

Eigen risico
Vergoeding in de GBGGZ en SGGZ valt onder het wettelijk verplichte eigen risico dat u zelf moet betalen en dat uw zorgverzekeraar eerst met u verrekent voordat de zorg vanuit het basispakket wordt vergoed. In 2017 is het eigen risico vanaf achttien jaar € 385 per persoon.

Basis GGZ of Specialistische GGZ
De huisarts kan verwijzen voor een klachtgerichte behandeling in de generalistische basis geestelijke gezondheidszorg (GBGGZ) en psychotherapie in de specialistische geestelijke gezondheidszorg (SGGZ). De GBGGZ kan op indicatie worden voorgezet in de SGGZ. In het nieuwe bekostigingssysteem van de GGZ dat per 1 januari 2022 is ingegaan is er in plaats van GBGGZ of SGGZ sprake van het Zorgprestatiemodel met een zorgvraagtypering.

Facturatie gecontracteerde zorg
De factuur wordt bij de gecontracteerde zorg van Psychotherapiepraktijk Scharwächter rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar ingediend.

Facturatie niet-gecontracteerde zorg

Psychotherapiepraktijk Scharwächter verzendt de factuur naar de cliënt. Betaling dient binnen dertig dagen na factuurdatum plaats te vinden. De cliënt dient de factuur bij de zorgverzekeraar in. De zorgverzekeraar zal aan cliënt het bedrag uitbetalen waar Psychotherapiepraktijk Scharwächter volgens de polisvoorwaarden recht op heeft. De eigen bijdrage, het verschil tussen het factuurbedrag en de uitbetaling door de zorgverzekeraar, hoeft de cliënt niet aan Psychotherapiepraktijk Scharwächter te betalen. Het kan zijn dat de zorgverzekeraar op deze uitbetaling van het factuurbedrag het openstaand eigen risico van het jaar waarin de behandeling is gestart inhoudt. In dat geval dient de cliënt het door de zorgverzekeraar ingehouden bedrag van het eigen risico ook aan Psychotherapiepraktijk Scharwächter te betalen.

Bij overschrijding van deze betalingstermijn van dertig dagen treedt cliënt van rechtswege in verzuim. Ingeval van verzuim maakt GGZ Scharwächter aanspraak op berekening van de wettelijke rente en is cliënt buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd volgens het ‘Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten’.

Cliënt kan alleen schriftelijk per post of elektronisch en gemotiveerd bezwaar maken tegen een factuur. Dit bezwaar dient binnen veertien dagen na de factuurdatum door Psychotherapiepraktijk Scharwächter te zijn ontvangen en ontslaat cliënt niet van zijn verplichting om de factuur op tijd en volledig te betalen.

Uitleg tijdseenheden op de factuur
In de GGZ wordt gewerkt volgens het Zorgprestatiemodel. Naast de setting (monodisciplinair), het soort consult (diagnostiek- of behandelconsult via face-to-face, e-mail, telefonisch en beeldbellen) en het beroep van de behandelaar, bepaalt de duur van een consult het tarief. Psychotherapiepraktijk Scharwächter registreert en declareert de daadwerkelijk besteedde tijd naar de tijdseenheden van het Zorgprestatiemodel. Een diagnostiek- en behandelconsult is ingedeeld in één van de volgende tijdseenheden: vanaf 5 minuten, 15 minuten, 30 minuten, 45 minuten, 60 minuten, 75 minuten, 90 minuten en 120 minuten.

Leveringsvoorwaarden vergoede zorg volwassenen
Klik hier voor de leveringsvoorwaarden voor de vergoede zorg voor volwassenen.


Vergoeding bij Chronische pijn: Multidisciplinaire Eerstelijns Revalidatie (MER)

Het onderzoek en de behandeling door het pijnteam vallen onder een driejarige pilot (proef) van de zorgverzekeraars. Deze pilot heet Multidisciplinaire Eerstelijns Revalidatie (MER).
Normaal wordt deze manier van werken waarbij meerdere disciplines samenwerken niet vergoed in de eerste lijn. Goed nieuws is dat zorgverzekeraars de MER wel vergoeden vanuit de
zorgverzekering. Hierbij geldt voor de cliënt wel het eigen risico van de zorgverzekering. 


Niet-vergoede psychologische behandelingen voor volwassenen

Niet alle psychologische problemen worden vanuit de basisverzekering vergoed. Bij de aanmelding of tijdens de intakefase zal moeten blijken dat er sprake is van door de zorgverzekeraar vergoede problemen zoals angst, depressie, autistismespectrumproblemen, ADHD, tics, psychosomatische problemen, dissociatieve problemen, eetproblemen, impulsproblemen, persoonlijkheidsproblemen. De volgende interventies zijn wettelijk uitgesloten van de basisverzekering, tenzij er primair sprake is van een andere hoofddiagnose zoals depressie, angst, persoonlijkheidsproblematiek et cetera.  De behandeling van deze problemen worden niet uit het basispakket vergoed:

  • Burn-out
  • Partnerrelatieproblematiek
  • Rouwverwerking
  • Seksuologische problemen

In geval van twijfel kun u bij de aanmelding of met de behandelaar overleggen.  Wanneer u behandeld wilt worden voor niet-vergoede psychologische behandeling betaalt u de behandeling zelf. U kunt bij ons informatie over de kosten inwinnen. U ontvangt voor de betaling een factuur.


Particuliere  Jeugd GGZ

Kinderen en jeugdigen kunnen worden aangemeld bij Psychotherapiepraktijk Scharwächter voor het verrichten van particuliere psychologisch testonderzoek en Jeugd GGZ behandelingen. U betaalt de behandeling zelf en wordt niet vergoed vanuit de gemeente. Deze particuliere Jeugd GGZ behandelingen staan organisatorisch los van GGZ Scharwächter. U kunt bij ons informatie over de kosten inwinnen. U ontvangt voor de betaling een factuur.

Leveringsvoorwaarden niet-vergoede zorg voor volwassenen en particuliere Jeugd GGZ

Klik hier voor de leveringsvoorwaarden voor de niet-vergoede zorg voor volwassenen en de particuliere Jeugd GGZ