Vergoeding

Vergoeding vanuit de basisverzekering

In Nederland heeft elke burger met een zorgverzekering en een geldige verwijzing vanuit de basisverzekering wettelijk het recht op vergoeding van psychologische, psychotherapeutische in de GGZ. Daarvoor is voor een vrijgevestigde praktijk geen contract met de zorgverzekeraar noodzakelijk. Psychotherapiepraktijk Scharwächter heeft met uitzondering van Achmea (inclusief de labels De Friesland, FBTO, Interpolis, prolife en Zilveren Kruis), met elke zorgverzekeraar een contract.

Gecontracteerde GGZ zorg

Tarieven
Voor de totale behandeling, inclusief de intake die uit meerdere sessies kan bestaan, geldt een financiële vergoeding. De tarieven zijn afhankelijk van het soort consult (diagnostiek- of behandelconsult via face-to-face, e-mail, telefonisch en beeldbellen), het beroep van de behandelaar en de tijdseenheid van een consult. De tarieven voor gecontracteerde zorg kunt u vinden op de site van de NZa.

Facturatie
De factuur wordt bij gecontracteerde GGZ-zorg van Psychotherapiepraktijk Scharwächter rechtstreeks bij de zorgverzekeraar waar de cliënt verzekerd is ingediend. Het op dat moment nog openstaande bedrag van het wettelijk verplichte eigen risico dient door de cliënt zelf aan de zorgverzekeraar te worden betaald

Niet-gecontracteerde GGZ zorg (Achmea)

Tarieven
Net als bij gecontracteerde zorg geldt voor de totale behandeling, inclusief de intake die uit meerdere sessies kan bestaan, een financiële vergoeding en zijn tarieven afhankelijk, het soort consult (diagnostiek- of behandelconsult via face-to-face, e-mail, telefonisch en beeldbellen), het beroep van de behandelaar en de tijdseenheid van een consult.  De tarieven voor niet-gecontracteerde zorg vindt u hier.

Facturatie
Psychotherapiepraktijk Scharwächter verzendt de factuur digitaal naar de cliënt. Betaling aan Psychotherapiepraktijk Scharwächter dient binnen dertig dagen na factuurdatum plaats te vinden. De cliënt dient de factuur in bij de zorgverzekeraar. De zorgverzekeraar zal aan cliënt het bedrag uitbetalen waar Psychotherapiepraktijk Scharwächter volgens de polisvoorwaarden recht op heeft. De eigen bijdrage, het verschil tussen het factuurbedrag en het bedrag waar Psychotherapiepraktijk Scharwächter recht op heeft volgens de polisvoorwaarden, hoeft de cliënt niet aan Psychotherapiepraktijk Scharwächter te betalen. Het kan zijn dat de zorgverzekeraar op deze uitbetaling van het factuurbedrag het openstaand eigen risico van het jaar waarin de behandeling is gestart inhoudt. In dat geval dient de cliënt het door de zorgverzekeraar ingehouden bedrag van het eigen risico ook aan Psychotherapiepraktijk Scharwächter te betalen. Psychotherapiepraktijk Scharwächter kan hiervoor helaas geen betalingsregeling treffen.

Uitleg eigen risico en eigen bijdrage
Eigen risico en eigen bijdrage zijn verschillende zaken. Op de huisarts, verloskundige en kraamzorg na moet iedere verzekerde voor alle zorg in Nederland een verplicht eigen risico betalen. Ook voor de GGZ dient de cliënt het wettelijk verplichte eigen risico zelf te betalen voordat de zorgverzekeraar de zorg vanuit het basispakket vergoedt. In 2023 is het wettelijk eigen risico vanaf achttien jaar minimaal € 385,- per persoon per jaar. Voor sommige zorg wordt een eigen bijdrage gevraagd. Dit kan een vast bedrag zijn of een percentage van de kosten. De eigen bijdrage is het verschil tussen het factuurbedrag en de uitbetaling door de zorgverzekeraar.

Factuur
Mocht de cliënt vragen hebben over de factuur, dan kan de cliënt contact opnemen met de backoffice, bereikbaar ma t/m vrij 9:00 – 12:30. Telefoonnummer: 06 395 347 78.

Incasso
Bij overschrijding van het betalingstermijn van dertig dagen treedt cliënt rechtswege in verzuim en wordt er een herinnering verstuurd. De cliënt heeft daarna nog veertien dagen de tijd om te betalen. Als de betaling achterwege blijft dan krijgt de cliënt een incassobrief. Hierin heeft cliënt nog vijftien dagen de tijd om te betalen. Als er dan nog niet is betaald, dan draagt Psychotherapiepraktijk Scharwächter het over aan het incassobureau. Ingeval van verzuim maakt Psychotherapiepraktijk Scharwächter aanspraak op berekening van de wettelijke rente en is cliënt buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd volgens het ‘Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten’.

Uitleg tijdseenheden op de factuur
In de GGZ wordt gewerkt volgens het Zorgprestatiemodel. Een combinatie van het soort consult (diagnostiek- of behandelconsult via face-to-face, e-mail, telefonisch en beeldbellen), het beroep van de behandelaar en de tijdseenheid van een consult bepaalt het tarief. Psychotherapiepraktijk Scharwächter registreert en declareert de daadwerkelijk besteedde tijd naar de tijdseenheden van het Zorgprestatiemodel. Een diagnostiek- en behandelconsult is ingedeeld in één van de volgende tijdseenheden: vanaf 5 minuten, 15 minuten, 30 minuten, 45 minuten, 60 minuten, 75 minuten, 90 minuten en 120 minuten.

No show
Psychotherapiepraktijk Scharwächter hanteert een no show beleid, dit betekent dat er aan het afzeggen van een afspraak binnen 24 uur, (financiële) consequenties verbonden zijn. Meer informatie over het no show beleid van Psychotherapiepraktijk Scharwächter staat in de algemene leveringsvoorwaarden.

Niet verzekerden
Indien er geen financiering van de behandeling door een zorgverzekeraar is, wordt er geen behandeling geleverd, bijvoorbeeld door het ontbreken van een overeenkomst van de cliënt met de zorgverzekering of geen of onjuiste verwijzing.

Verzekerde en niet verzekerde psychologische behandelingen 
Niet alle psychologische problemen worden vanuit de basisverzekering vergoed. Naar aanleiding van de verwijsbrief en uit de intake zal blijken dat er sprake is van door de zorgverzekeraar vergoede problemen zoals angst, depressie, autistismespectrumproblemen, ADHD, tics, psychosomatische problemen, dissociatieve problemen, eetproblemen, impulsproblemen, persoonlijkheidsproblemen.

De volgende interventies zijn wettelijk uitgesloten van de basisverzekering tenzij er primair sprake is van een andere hoofddiagnose zoals depressie, angst, persoonlijkheidsproblematiek et cetera. De behandeling van deze problemen worden niet uit het basispakket vergoed; bekijk ook altijd de polisvoorwaarden van de zorgverzekering:

  • Hulp bij problemen met werk, zoals overspanning en burn-out
  • Hulp bij relatieproblematiek
  • De behandeling van aanpassingsstoornissen, bijvoorbeeld na echtscheiding, bij rouw, verlies van werk
  • Seksuele functiestoornissen

In geval van twijfel kan de cliënt bij de aanmelding met de frontoffice of met de behandelaar bij de intake overleggen. Wanneer u behandeld wilt worden voor niet-vergoede psychologische behandeling betaalt u de behandeling zelf. U kunt bij ons informatie over de kosten inwinnen. U ontvangt voor de betaling een factuur.

Algemene leveringsvoorwaarden vergoede zorg volwassenen
Klik hier voor de leveringsvoorwaarden voor de vergoede zorg voor volwassenen.


Vergoeding bij Chronische pijn: Multidisciplinaire Eerstelijns Revalidatie (MER)

Het onderzoek en de behandeling door het pijnteam vallen onder een driejarige pilot (proef) van de zorgverzekeraars. Deze pilot heet Multidisciplinaire Eerstelijns Revalidatie (MER).
Normaal wordt deze manier van werken waarbij meerdere disciplines samenwerken niet vergoed in de eerste lijn. Goed nieuws is dat zorgverzekeraars de MER wel vergoeden vanuit de
zorgverzekering. Hierbij geldt voor de cliënt wel het eigen risico van de zorgverzekering. 


Particuliere Jeugd GGZ

Kinderen en jeugdigen kunnen worden aangemeld bij Psychotherapiepraktijk Scharwächter voor het verrichten van particuliere psychologisch testonderzoek en Jeugd GGZ behandelingen. U betaalt de behandeling zelf en wordt niet vergoed vanuit de gemeente. Deze particuliere Jeugd GGZ behandelingen staan organisatorisch los van GGZ Scharwächter. U kunt bij ons informatie over de kosten inwinnen. U ontvangt voor de betaling een factuur.


Leveringsvoorwaarden niet-vergoede zorg voor volwassenen en particuliere Jeugd GGZ

Klik hier voor de leveringsvoorwaarden voor de niet-vergoede zorg voor volwassenen en de particuliere Jeugd GGZ.

Tarief niet-vergoede GGZ-zorg volwassenen en particuliere Jeugd GGZ
Klik hier voor het tarief voor de prestatie ‘niet-basispakketzorg consult’ voor volwassenen GGZ en particuliere Jeugd GGZ.