Zorgpaden

De behandeling bij Psychotherapiepraktijk Scharwächter bestaat uit verschillende onderdelen, tezamen een zorgpad. Een zorgpad geeft antwoord op de vraag: wie doet wat, wanneer en waarom? Het is een modulaire concretisering van het zorgprogramma met als doel kwalitatieve en efficiënte behandeling te verzekeren die door meer cliënten met een soortgelijke vraagstukken worden gevolgd en het is een middel om een cliëntgericht programma op een systematische wijze te plannen en op te volgen.

Elk zorgpad heeft dezelfde opbouw. Binnen de zorgpaden zijn net als bij de zorgprogramma’s een aantal inhoudelijke onderdelen standaard, dat zijn handelingen en beschrijvingen die bij elk zorgpad plaatsvinden of hetzelfde staan beschreven, en een aantal onderdelen die klacht specifiek zijn. Deze standaard beschrijvingen staan hieronder.

Diagnostiek

Diagnostiek wordt minstens uitgevoerd door of onder verantwoordelijkheid van een regiebehandelaar en de aanvraag en uitslag besproken met klinische psycholoog. Informatie omtrent eerdere diagnostiek en behandeling wordt altijd opgevraagd.

Minimaal:

 • Intake met aanmeldreden verwijzer, aanleiding om hulp te zoeken probleeminventarisatie, uitvragen suïcidaliteit, hulpvraag, hulpverleningsgeschiedenis, of de cliënt op dit moment ook bij ander zorgprofessionals in behandeling is, uitvragen biografische gegevens, somatiek, middelengebruik, psychiatrisch onderzoek uitvragen kindcheck kindermishandeling en/of huiselijk geweld.
 • Bepalen zorgvraagzwaarte aan de hand zorgvraagtypering
 • Bepalen setting
 • Starten met ROM: OQ-45

Behandeling

Voor de behandeling binnen een zorgpad maakt GGZ Scharwächter gebruik van landelijke richtlijnen en standaarden (Akwa). Wanneer er nog geen zorgstandaard van de Akwa aanwezig is dan maakt Psychotherapiepraktijk Scharwächter gebruik van landelijke richtlijnen van het Trimbosinstituut. In de behandeling wordt gepaste zorg ingezet op basis van gedeelde besluitvorming, aansluitend op de behandeldoelen. Bij elke behandeling/module, wordt in ieder geval aandacht besteed basisinterventies, ondersteunende interventies, terugvalpreventie en ROM-evaluatie. De afwegingen ten aanzien van de inzet van specifieke behandelmodules worden daarbij open besproken.

Crisismanagement

Door behandelaar in overleg met regiebehandelaar en/of klinisch psycholoog/psychiater

 • Het maken van duidelijke afspraken over crisis en crisisinterventie tussen cliënt en verschillende betrokken hulpverleners als onderdeel van een meeromvattend behandelplan en een psychotherapeutische kader, is mogelijk effectief in het voorkómen van crisis.
 • In geval van crisis met impulsief en suïcidaal gedrag verwijzing voor beoordeling door de crisisdienst.

Generieke modules

Het minimaal inzetten van de volgende generieke modules:

 • Psychotherapie
 • Vaktherapie

En daarnaast de volgende generieke modules

 • Herstelondersteuning: lotgenotencontact en zelfhulpgroepen indiceren
 • Naasten: Samenwerking en ondersteuning naasten van mensen met psychische problematiek
 • Landelijke samenwerkingsafspraken tussen huisarts, generalistische basis GGZ

Denk ook aan:

 • Arbeid als medicijn
 • Zelfmanagement: ontwikkelen en stimuleren in de psychotherapie

Terugvalpreventie en individuele reïntegratie

Nadat (voldoende) herstel is bereikt, worden altijd gedacht aan terugvalpreventie:

Signalerings- en gedragsbehoudplan
Behandelaar besteedt aandacht aan verder herstel van functioneren en maatschappelijke participatie en overweegt een verwijzing naar bijvoorbeeld Wmo.

Evaluatiemomenten

 • Monitoren voortgang van behandeling waardoor vroegtijdige signalering van psychotherapeutische stagnaties in bijzonder bij langdurige behandeltrajecten en zo nodig herziening van indicatiestelling.
 • Minstens bij iedere zesmaandelijkse evaluatie.
 • Bij begin, einde en gedurende de behandeling elke drie maanden afname OQ-45
 • Bij iedere traject afsluiting: CQi-GGZ-VZ-AKWA

Mocht er bij de standaard beschrijvingen ook een klacht specifieke handeling noodzakelijk zijn dan is deze apart in het zorgpad vermeld. Deze specifieke handelingen staan per zorgpad verder uitgewerkt in een intern document ‘Zorgprogramma’s en Zorgpaden’. Psychotherapiepraktijk Scharwächter heeft zorgpaden voor de volgende stoornissen:

Zorgpad aandachtsdeficientie-/hyperactiviteitsstoornis (ADD/ADHD)
Zorgpad angststoornissen

 • Zorgpad lichte paniekstoornis zonder depressieve stoornis
  Zorgpad ernstige paniekstoornis’ en ‘lichte paniekstoornis met co-morbide depressieve stoornis’
  Zorgpad sociale-angststoornis
  Zorgpad specifieke fobie
  Zorgpad gegeneraliseerde angststoornis
  Zorgpad posttraumatische-stressstoornis

Zorgpad autismespectrumstoornissen
Zorgpad bipolaire stemmingsstoornis als onderhoudsbehandeling
Zorgpad depressieve stoornissen

 • Zorgpad lichte depressieve klachten
 • Zorgpad eerste episode matig-ernstige of ernstige depressieve stoornis
 • Zorgpad terugkerende matig-ernstige of ernstige depressie
 • Zorgpad persisterende depressieve stoornis (langer dan twee jaar; inclusief dysthymie)

Zorgpad dissociatieve stoornis
Zorgpad eetproblematiek
Zorgpad genderdysforie
Zorgpad hyperseksuele stoornissen
Zorgpad parafiele stoornissen
Zorgpad persoonlijkheidsstoornissen

 • Zorgpad somatisch-symptoomstoornis en verwante stoornissen (en als subzorgpad ziekteangststoornis Hypochondrie)

Zorgpad psychotrauma en stressorgerelateerde stoornissen
Zorgpad verslavingsproblematiek (lichte alcohol en opiaatverslaving)

 • Zorgpad lichte alcoholverslaving
 • Zorgpad lichte opiaatverslaving